Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

SFR Advisors & SFR Research

Päivitetty 27.2.2023


1. Johdanto

Tietosuoja tarkoittaa henkilön, jonka tietoja käsitellään, oikeuksien toteutumista henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötieto puolestaan tarkoittaa tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Tämä tietosuojaseloste kattaa SFR-konsernista SFR Research Oy:n ja SFR Advisors Oy:n (”me) henkilötietojen käsittelyn, sillä molempien konserniyhtiöiden palveluihin pääsee sfr-group.com -osoitteesta. Tämän selosteen kappaleesta kaksi ja neljä voit lukea tarkemmin kunkin yhtiön roolista henkilötietojen käsittelyssä.

Meidän toimintamme kannalta on välttämätöntä käsitellä henkilötietoja. Noudatamme menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen, mihin kerättyjä tietoja käytetään. Esimerkkejä sovellustilanteista ovat palveluidemme tarjoaminen. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös työntekijöidemme ja työnhakijoiden sekä muiden yhteistyökumppaniemme henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn.

Konserniyhtiöt toimivat erillisinä rekisterinpitäjinä ja niiden välillä on sovittu henkilötietojen käsittelystä toisen yhtiön lukuun.2. Miksi käsittelemme henkilötietoja ja millä perusteella?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
SFR Research Oy tarjoaa tutkimusliiketoimintaan liittyviä palveluita ja SFR Advisors Oy tarjoaa konsultointipalveluita.

Molemmat yhtiöt keräävät ja käsittelevät henkilötietoja, jotta:
• liideille, potentiaalisille asiakkaille ja nykyisille asiakkaille voidaan markkinoida ja viestiä meidän tai valitsemiemme kolmansien osapuolten palveluista esimerkiksi tiedotteilla, uutiskirjeillä, erilaisilla markkinointikampanjoilla tai kutsuilla tapahtumiin.
• voimme hoitaa sopimuksista johtuvat velvoitteemme niin asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin esimerkiksi työntekijöitämmekin kohtaan. Tähän sisältyy esimerkiksi tutkimustoimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely ja vastausten analysointi.
• voimme kehittää palveluitamme ja parantaa palveluidemme käyttökokemusta.
• palveluitamme voidaan hallinnoida.
• voimme ennaltaehkäistä ja tietyissä tilanteissa selvittää mahdollisia väärinkäytöksiä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Hoitaessamme sopimuksista johtuvat velvoitteemme käsittelemme henkilötietoja sopimuksen, kuten palvelu-, työ- tai toimeksiantosopimuksen perusteella. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lainsäädännöstä, kuten kirjanpito- ja verolainsäädännöstä, johtuvat velvoitteemme.

Tutkimusliiketoiminnassa analysoimme ja yhdistämme tutkimuksiin osallistuneiden vastauksia oikeutetun edun perusteella. Kaikki tutkimuksiin osallistuneiden antama tieto käsitellään tilastollisesti siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.

Meillä on myös oikeutettu etu kehittää tuotteitamme ja palveluitamme. Liiketoimintaamme liittyvien prosessien ja järjestelmien kehittäminen saattavat perustua henkilötietojen käsittelyyn. Tähän saattaa myös liittyä henkilötietojen käsittelyä väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen.

Kun markkinoimme palveluitamme tai tuotteitamme markkinointikohderyhmiin kuuluville henkilöille, potentiaalisille asiakkaille tai nykyisille asiakkaillemme, käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. Meillä on oikeutettu etu markkinoida palveluitamme ja tuotteitamme eri tavoin. Haluamme tarjota markkinointikohderyhmiin kuuluville henkilöille mahdollisimman kiinnostavaa tietoa ja markkinointia esimerkiksi nettisivuillamme sekä sosiaalisen median kanavissamme. Lisäksi voimme markkinoida meidän tai kolmannen osapuolen palveluita esimerkiksi uutiskirjeillä tai kutsuilla tapahtumiin. Saatamme hyödyntää markkinoinnissamme sosiaalisen median työkaluja, kuten erilaisia kohderyhmiä. Analysoimme sähköpostikampanjoitamme sekä nettisivujemme ja sosiaalisen median kanaviemme toimintaa. Näin pystymme arvioimaan esimerkiksi markkinointikampanjoidemme toimivuutta. Tämä tieto on pohjana liiketoimintamme kehityksessä ja tulevissa markkinointitoimenpiteissä.

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai joidenkin erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

3. Mitä tietoja keräämme?

Keräämme tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja:

Meille antamasi tiedot

Henkilötietoja, joita käsittelemme, ovat esimerkiksi nimi, asema yrityksessä, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja käsitellään asiakkaiden kanssa yhteydenpitoa varten sekä palveluiden tuottamista varten.

Jos osallistut tutkimukseemme, annat meille vastauksesi analysoitaviksi. Vastaajien antama tieto yhdistetään ja analysoidaan tilastollisesti siten, että yksittäisten vastaajien tunnistaminen ei ole mahdollista.

Muista lähteistä kerätyt tiedot

Keräämme henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit) ja kaupallisilta tiedonvälittäjiltä.


4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan palvelun tarjoamista varten tai lain salliman enimmäisajan.


5. Kenelle voimme jakaa tietojasi?

Konserniyhtiöt

Samaan konserniin kuuluville yhtiöille saatamme jakaa kappaleessa 2 mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

Yritysjärjestelyt

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Palveluntarjoajat

Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin voidakseen tarjota palveluitamme tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Tällöin palveluntarjoajat käsittelevät tietoja lukuumme.

Yhteistyökumppanit

Voimme luovuttaa yhteystietosi valikoiduille yhteistyökumppaneille oikeutetun edun perusteella.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.


6. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi

Automatisoidulla päätöksenteolla tarkoittaa päätöstä, joka perustuu automaattiseen käsittelyyn ja jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Emme käytä toiminnassamme automatisoitua päätöksentekoa.

Profiloinnilla puolestaan tarkoitetaan automaattisesti tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä, johon liittyy esimerkiksi henkilön kiinnostuksen kohteiden tai käyttäytymisen arviointia tai ennakointia. Olemme erikoistuneet rahoitus- ja sijoituspalvelualan asiakassuhteiden ja asiakastilien strategiseen johtamiseen, emmekä osana tutkimustoimintaa arvioi asiakkaidemme henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita tai käyttäytymistä.

Saatamme käyttää profilointia markkinoinnissamme siten, että pyrimme kohdentamaan sopivimpia ja kiinnostavimpia tuotteita ja palveluita kullekin asiakkaalle. Pääosin markkinointikohderyhmien muodostaminen on kuitenkin segmentointia, johon ei liity profilointia.


7. Kansainväliset tietojen siirrot

Pyrimme toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen siirtoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Huolehdimme tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa.


8. Tietojen suojaus

Tietoturva varmistetaan asianmukaisilla hallinnollisilla, teknisillä ja fyysisillä suojaustoimilla.


9. Alaikäiset

Tarjoamamme palvelu ei ole suunnattu alaikäisille emmekä erityisesti kerää alaikäisten henkilötietoja.


10. Kolmansien palvelut

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain meidän tarjoamaamme palveluun emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.


11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Jos tietosuojaselosteeseen tulee muutoksia, ilmoitamme näistä muutoksista aina tässä tietosuojaselosteessa.


12.Sinun oikeutesi

 

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja yhteystietorekisteriin on talletettu. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Otathan myös huomioon, että toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvollisuuksia esimerkiksi tietojen säilyttämiseen liittyen, ja siksi meillä voi olla velvollisuus käsitellä henkilötietojasi, vaikka pyytäisit käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista.

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Kehen voin ottaa yhteyttä?

Yhteyttä tietosuojaa koskevissa asioissa voit ottaa meihin yhteyttä sivustoltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen sfr@sfr-group.com. Tätä kautta tavoitat myös organisaatiomme tietosuoja-asioista vastaavan henkilön. Yksilöithän viestiä kirjoittaessasi, mikäli asiasi koskee tietosuojaa. Tällöin saamme viestin kohdennettua oikeille henkilöille.