Skip to content
Reeta Jutila01. 11. 20224 min lukuaika

Miten varainhoitajat välttävät viherpesua toiminnassaan? | Osa 3

Me SFR:llä näemme kestävän sijoittamisen tärkeänä ilmiönä ja haluamme seurata sen kehitystä niin kotimaisilla, kuin kansainvälisilläkin sijoitusmarkkinoilla. Tänä vuonna olimme mukana toimeksiantajana työntekijämme Reeta Jutilan gradussa, jossa Reeta tutki Suomessa toimivien varainhoitajien kestävän sijoittamisen käytäntöjä.

Tämä kirjoitus on kolmas ja viimeinen osa blogisarjaa, jossa Reeta kirjoittaa tutkielmansa tuloksista. Blogisarjan ensimmäisen osan löydät täältä ja toisen osan täältä.

Tässä osassa blogisarjaa keskitymme viherpesuun sekä kestävän sijoittamisen regulaatioon. Esittelemme varainhoitajien näkemyksiä viherpesusta kestävän sijoittamisen toimialalla ja käymme läpi heidän ajatuksiaan tämänhetkisestä kestävän sijoittamisen regulaatioista. Lopuksi vielä tiivistämme koko tutkielman tärkeimmät tulokset.


SijoittajaPRO_L8A5607 pienempi


EU-regulaatio jakaa mielipiteitä

Tällä hetkellä on kehitteillä paljon kestävään sijoittamiseen liittyvää sääntelyä ympäri maailman ja erityisesti EU:n luoma regulaatio vaikuttaa Suomessa toimivien varainhoitajien toimintaan. EU on kehittänyt kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä jo vuodesta 2001 alkaen, jolloin se julkaisi strategian kestävälle kehitykselle. Tämän jälkeen sääntelyn kenttä on laajentunut esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen ohjelmalla (Green Deal) ja viime aikoina kovasti pinnalla olleella EU-taksonomialla.

Kestävään sijoittamiseen liittyvä regulaatio on vielä keskeneräistä, mikä aiheuttaa haasteita sen seuraamisessa ja tulkinnassa. Regulaatio kestävään sijoittamiseen ja siitä raportointiin kehittyy nopealla tahdilla, jonka vuoksi sen seuraaminen voi tuntua haastavalta. Valtaosa kyselyyn vastanneista varainhoitajista on myös tätä mieltä ja he korostavat, kuinka regulaation seuraaminen vaatii paljon resursseja. Kyselyn tuloksista voidaan huomata erityisesti pienten varainhoitajien kokevan regulaation seuraamisen haastavaksi.

EU:n regulaatio kestävän sijoittamisen raportoinnille on herättänyt paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaan, ja myös varainhoitajien suhtautumisessa siihen on  eroavaisuuksia. Noin puolet vastaajista pitää sääntelyä riittävänä, kun taas kolmasosa vastaajista ei osaa sanoa. Tarkentaessaan vastauksia eräs varainhoitaja toteaa, että EU:n regulaatio on askel oikeaan suuntaan, mutta on tällä hetkellä hankalaa sanoa, onko se riittävää vai ei. Osa varainhoitajista näkee sääntelyn jopa negatiivisena asiana ja on sitä mieltä, että sääntely voi lisätä jo olemassa olevaa hämmennystä ja epäselvyyttä kestävän sijoittamisen toimialalla. Yksi varainhoitaja toteaa, kuinka sääntely kyllä lisää toimialan läpinäkyvyyttä, mutta ei tee sijoituskohteista aikaisempaa vastuullisempia. Varainhoitajat näkevät, että sääntelyä pitäisi selkeyttää ja yksinkertaistaa. Eri sääntelyt pitäisi linjata yhteen toistensa kanssa ja raportointivaatimusten tulisi omata selkeä metodologia

 

Viherpesu nähdään tällä hetkellä ongelmana toimialalla

Viherpesu tarkoittaa harhaanjohtavien tai virheellisten väitteiden tekemistä tuotteista, jotta kuluttajat näkisivät ne ympäristöystävällisenä. Aikaisemmin mainittu sääntelyn keskeneräisyys voi aiheuttaa haasteita kestävän sijoittamisen toimialalla ja standardisoidun sääntelyn puute voi johtaa viherpesuun. Suurin osa kyselyyn vastanneista varainhoitajista allekirjoittavat edellä mainitun ja on merkittävää, että yli puolet vastaajista näkee viherpesun tällä hetkellä ongelmana kestävän sijoittamisen toimialalla.

Vastaajien mukaan epämääräiset ja puutteelliset määritelmät sääntelyssä mahdollistavat tilanteen, jossa eri varainhoitajat käyttävät samoja nimityksiä sijoitustuotteista, vaikka heidän käyttämänsä metodologia näiden nimityksien takana on täysin erilainen. Epätäsmälliset vaatimukset jättävät tilaa myös subjektiiviselle arvioinnille. Eräs varainhoitaja korostaa, kuinka sijoitustoimialalla olevilla henkilöillä ei ole konkreettista ymmärrystä vastuullisuuden toteutumisesta käytännössä, mikä voi johtaa tarkoitukselliseen tai tarkoittamattomaan viherpesuun, sillä he eivät täysin ymmärrä EU:n asettamia kestävyyskriteerejä.

 

Miten varainhoitajat estävät viherpesua toiminnassaan? 

Koska viherpesu on tällä hetkellä ongelma sijoitusmarkkinoilla, on oleellista selvittää, miten varainhoitajat estävät viherpesua tapahtumasta omissa prosesseissaan. Useimmiten vastaajat kertovat harjoittavansa läpinäkyvyyttä ja korostavansa tinkimättömyyttä toiminnassaan. Muutama varainhoitaja lisäksi mainitsee kestävyyden mittaamisen ja raportoinnin keinona viherpesun välttämiselle.

Yksittäisissä vastauksissa nousi esille useita kiinnostavia seikkoja. Eräs varainhoitaja esimerkiksi kertoo, kuinka he ovat sisällyttäneet ESG periaatteet ohjeistuksiinsa ja monitoroivat niiden toteutumista esimiesten toimesta. Useampi vastaajista kertoo välttävänsä kuvailemasta sijoitustuotteitaan turhan positiivisesti, jonka lisäksi he ovat varovaisia käyttäessään EU:n luomia SFDR luokituksia rahastoilleen. Yksi varainhoitaja kuvailee yksityiskohtaisesti toimintatapojaan ja korostaa, kuinka he huolellisesti arvioivat kaikki sijoituskohteet ja lisäksi käyvät suoraa dialogia yritysten kanssa niin positiivisiin, kuin negatiivisiinkin vastuullisuusasioihin liittyen. Yleisesti voidaan todeta varainhoitajilla olevan useita tapoja viherpesun välttämiselle ja nämä toimintatavat vaihtelevat eri varainhoitajien välillä. Lisäksi vastauksista voidaan päätellä varainhoitajilla olevan eri määrä resursseja käytössään viherpesun estämiseksi toiminnassaan. 

 


Koko tutkielman tulosten kooste

Tutkielmani tulosten perusteella voidaan todeta kaikkien Suomessa toimivien varainhoitajien harjoittavan kestävää sijoittamista ja useimmilla sen sisältyvän osaksi jokapäiväistä tekemistä. 

Varainhoitajat haluavat vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan positiivisesti, ja he uskovat, että kestävällä sijoittamisella voidaan saavuttaa ylituottoa pitkällä aikavälillä. Kommunikoidakseen kestävästä sijoittamisesta ulospäin varainhoitajat ovat esimerkiksi allekirjoittaneet PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet, liittyneet Finsifin jäseneksi ja sitoutuneet erilaisiin kestävän sijoittamisen aloitteisiin sekä tavoitteisiin. Lisäksi varainhoitajat raportoivat erilaisten raportointikehikoiden mukaan ja julkaisevat nettisivuillaan kestävyyteen liittyvää tietoa. Useimmiten kestävästä sijoittamisesta kommunikointi keskittyy ympäristönäkökulmaan.

Suuremmilla varainhoitajilla vaikuttaa olevan enemmän resursseja kestävän sijoittamisen toteuttamiselle, minkä vuoksi heidän käytäntönsä ja tapansa kommunikoida ovat monipuolisemmat kuin pienillä ja keskikokoisilla varainhoitajilla. Kestävyysdatan korkea hinta vaikeuttaa sen hankkimista, joka voi olla haaste pienemmille varainhoitajille. 

Suurin osa varainhoitajista näkee kestävyyden mittaamisen haastavana ja useimmiten haasteita aiheuttavat datan saatavuus ja vertailtavuus. Kestävästä sijoittamisesta raportoitaessa haasteita aiheuttavat datan lisäksi myös harmonisaation ja standardien puute.

Näkemykset EU-regulaatiosta vaihtelevat, ja osa varainhoitajista näkee sen positiivisena muutoksena, kun taas osa uskoo sen lisäävän hämmennystä toimialalla. Toimialan selkeyttämiseksi olisikin tärkeää yhtenäistää regulaatio ja tehdä siitä selkeämpää ja yksinkertaisempaa.

Kestävän sijoittamisen sääntelyn keskeneräisyys voi johtaa viherpesuun, mikä on huolestuttavaa. Viherpesu nähdään tällä hetkellä ongelmana, ja varainhoitajat estävät sitä toiminnassaan mm. läpinäkyvyyden ja varovaisen kommunikoinnin avulla.

Tässä vielä suora lainaus erään varainhoitajan vastauksesta, joka kiteyttää hyvin monta kestävään sijoittamiseen liittyvää ajatusta: 

“Let's try and have open discussions on challenges and solutions, and open discussions on how different terms should be used. Let's not communicate things only for the sake of marketing. It's very important to try and base discussions and decisions to research and data. ESG and sustainability is not about feelings and perceptions.

A company's or asset manager's or investor's level of sustainability cannot be measured based on someone's perception, but it has to be based on what the company/investor/asset manager actually does. It's also important to understand that the topic is far more complicated than a tick-the-box exercise and depending on the investor's investment universe and product range, the approaches may have to differ.”

 


Kiitos sinulle blogitekstieni lukemisesta. Jos kiinnostuit aiheesta, koko graduni on avoimesti luettavissa täällä.

Olen tehnyt gradustani tiivistelmän Power Point-muodossa ja jos haluaisit sen itsellesi, voit pyytää sen lähettämällä sähköpostia minulle. 

 

avatar

Reeta Jutila

Reeta on ollut osa SFR Advisors & Research Groupia vuodesta 2022. Hän työskentelee viestinnän, myynnin ja vastuullisuusasioiden parissa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT