Skip to content
SFR_vastuullisuus_L8A6103

Hållbarhet

ANSVARSTAGANDE

På SFR ser vi en ansvarsfull och hållbar verksamhet som genuint värdeskapande och tror att det är en förutsättning för en lönsam verksamhet på lång sikt. Vi tar hänsyn till ansvar och hållbarhet i all vår verksamhet och strävar också efter att kontinuerligt utveckla våra egna metoder i en mer hållbar riktning.

Vi har en unik roll i att hjälpa både kapitalägarna och kapitalförvaltarna. Denna roll ger oss möjlighet att föra en dialog med båda parter och därmed påverka utvecklingen av verkligt hållbara förvaltningsprocesser ur både placerarens och förvaltarens perspektiv.

SFR_luotettavuus_L8A5566
Klicka

KONFIDENTIALITET

KONFIDENTIALITET

Intervjuerna är strikt konfidentiella: vi genomför ansikte-mot-ansikte djupintervjuer, vars innehåll inte överlämnas till tredje part.

SFR_tietoturva_L8A5629
Klicka

SÄKERHET

SÄKERHET

Informationssäkerheten i intervjumaterialet och forskningsrapporterna är en hög prioritet: allt material sköts med särskild omsorg och med hjälp av den senaste säkerhetsteknike.
SFR_anonymiteetti_L8A5576
Klicka

ANONYMITET

ANONYMITET

All information som lämnas av deltagarna i studierna behandlas statistiskt på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda respondent.

Banbrytaren

ANSVARSFULL FORSKNING

På SFR representerar vi ansvarsfull forskning och vill vara pionjärer inom vårt område.

Vid planeringen av alla studier, i olika genomförandestadier och i analysen av resultaten betonas alltid principerna om objektivitet och de följer strikt principerna för god forskningssed. Forskningsprocessen i sig är av hög kvalitet.

Intervjuerna är strikt konfidentiella: vi genomför ansikte-mot-ansikte djupintervjuer, vars intervjumaterial inte överlämnas ytterligare. De som intervjuas ser vi som våra engagerade partners.

Informationssäkerheten i intervjumaterial och forskningsrapporter är en hög prioritet: allt material sköts med särskild omsorg och med hjälp av den senaste säkerhetstekniken.

Vi analyserar och sammanställer svaren från undersökningsdeltagare baserat på legitimt intresse. All information som lämnas av deltagarna i studierna behandlas statistiskt på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda respondenter.

SFR har varit en föregångare inom ansvarsfulla investeringar: vi var först med att fokusera på ansvarsfulla investeringar i vår forskning om kapitalförvaltning redan år 2007. I framtiden kommer vi i allt högre grad att betona vikten av hållbara investeringar i vårt arbete och därmed bidra till hållbarhet i samhället.